پلاستیک کش صیفی جات (ML)
ماشین بذرکار پلاستیک کش صیفی جات (SML)
بذرکار پنوماتیک غلات (SPU3)
بذرکار پنوماتیک ریزدانه و غلات (SPU3)